ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ระบบจัดการการขนส่ง 

ระบบจัดการการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร ไม่ว่าจะเป็น การจัดการรายการส่งสินค้า การจัดการบรรทุกสินค้าขึ้นรถ การบำรุงรักษายานพาหนะ การบริหารคนขับรถ การจัดการเส้นทางขนส่งและการควบคุมการขนส่ง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย(PDA with GPS)เพื่อรายงานผลการขนส่งผ่านระบบGIS และการควบคุมการขนส่งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ รวมไปถึงการบันทึกเกี่ยวกับการเบิกค่าน้ำมัน การเก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน และนำมาปรับปรุงวิธีการขนส่งในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- การจัดการรายการส่งสินค้า
- การจัดการบรรทุกสินค้าขึ้นรถ
- การบำรุงรักษายานพาหนะ
- การบริหารคนขับรถ
- การจัดการเส้นทางขนส่ง
- การควบคุมการขนส่ง 

ระบบบัญชีและการเงิน 

ระบบบัญชีและการเงินที่รองรับ เป็นระบบบัญชีคู่ แยกออกเป็นสามส่วนหลักคือ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีแยกประเภท รองรับการลงบัญชีทั้งแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง รองรับระบบหลายสกุลเงินตรา หลายสาขา สามารถออกงบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานต่างๆมากมาย ปรับแก้ผังบัญชีและรูปแบบการลงบัญชีได้ตลอดเวลา ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรหมายเลข 0484

- จัดการบัญชีเจ้าหนี้
- จัดการบัญชีลูกหนี้
- จัดการบัญชีแยกประเภท
- จัดการบัญชีต้นทุน
- จัดการสินทรัพท์
- รายงานภาษีทุกรายงาน  

ระบบบริหารงานจัดซื้อ 

ระบบการจัดซื้อที่รองรับทั้งภาครัฐและเอกชน ดูแลกิจกรรมทั้งหมดก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้แก่การจัดทำใบแจ้งขอเสนอราคา ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ การอนุมัติแบบหลายคนหลายลำดับชั้น การประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย ลงบัญชีอัตโนมัติหลังจากการจัดซื้อสมบูรณ์ รองรับการติดตามสถานะการจัดซื้อทุกรายการได้ตลอดเวลา รองรับการสั่งซื้ออัตโนมัติจากการคำนวณระดับสินค้าปลอดภัยในคลังสินค้า หรือคำสั่งการผลิต

- จัดการใบขอซื้อ
- จัดการใบขอราคา/ใบเสนอราคา
- จัดการคัดเลือกผู้ขาย
- จัดการใบสั่งซื้อ
- การประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย 

ระบบบริหารงานขาย 

จของลูกค้า ระบบพยากรณ์งานขาย ฐานข้อมูลลูกค้าในมือเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ลงบัญชีอัตโนมัติหลังจากการขายสมบูรณ์ รองรับการติดตามสถานะการขายทุกรายการได้ตลอดเวลา ข้อมูลใบขายสินค้าถูกส่งต่อไปยังส่วนคลังสินค้าและการผลิตทันทีหลังจากการขายสมบูรณ์

- จัดการตัวแทนจำหน่ายและพนักงานขาย
- ระบบคำนวนค่านายหน้า/ค่าตอบแทนการขาย
- ระบบจัดการกิจกรรมขาย
- จัดการใบแจ้งขอราคา/ใบเสนอราคา
- จัดการใบขายสินค้า
- การประเมินความพอใจลูกค้า
- ระบบจัดการข้อบกพร่องสินค้า/บริการ
- การพยากรณ์การขาย

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบการจัดการทรัพยากรมุนษย์ที่รองรับทั้งภาครัฐและเอกชน ดูแลจัดการบุคคลทั้งหมดในองค์กร/บริษัท การวางแผน การคัดเลือกจัดสรรคนเข้าทำงาน เก็บประวัติพนักงาน สวัสดิการต่างๆ การลงเวลาเข้าออกงาน เชื่อมโยงกับเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือเครื่องอ่านบัตร การคำนวณเงินเดือน รายรับรายจ่ายต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละองค์กร/บริษัท ตลอดจนการจัดการการฝึกอบรม และการประเมินผลตามระยะเวลาต่างๆ

- การวางแผนอัตรากำลังคน
- ระบบการรับสมัครพนักงาน
- จัดการเวลาเข้า-ออก งานของพนักงาน
- จัดการการลางาน/การทำงานล่วงเวลา/การทำงานนอกสถานที่
- ระบบคำนวนเงินเดือน
- ระบบฝึกอบรมพนักงาน
- การประเมินประสิทธิภาพพนักงาน
- ฐานข้อมูลพนักงานอย่างละเอียด 

ระบบจัดการการผลิต 

ระบบบริหารการผลิต เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อระบบการผลิต ใช้งานง่าย รองรับข้อมูลจำนวนมากหรือการผลิตที่มีการวางแผนการผลิตที่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการวางแผนความต้องการกำลังการผลิต ออกตารางกำหนดการผลิตหลัก การวางแผนตารางกำหนดการผลิตล่วงหน้า การวางแผนความต้องการวัสดุ การออกใบปริมาณวัสดุ และการออกตารางกำหนดการผลิต สามารถคำนวณต้นทุนได้หลายระดับขั้น ทำให้ประมาณการผลิตล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการผลิตจริงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต การจัดสรรค่าใช้จ่ายทรัพยากรในการผลิต เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ และเงินลงทุน ในการผลิต

- จัดการกำหนดโครงสร้างผลิตภัณฑ์
- จัดการกำหนดขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร แรงงาน วัตถุดิบ
- การวางแผนตารางการผลิต
- การวางแผนความต้องการวัถุดิบ
- การวางแผนความต้องการกำลังผลิต
- การจัดการต้นทุนการผลิต 

ระบบบริหารคลังสินค้า 

ระบบคลังสินค้า ดูแลกิจกรรมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่การรับ การตรวจคุณภาพและการนับ การติดบาร์โค๊ดและจัดเก็บ การค้นหาและหยิบสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงการคำนวณสินค้าคงคลัง ระดับสินค้าปลอดภัย จุดสั่งซื้อ การเบิกสินค้าเพื่อผลิต/ประกอบ/ทำลาย/ยืมคืน/ขนย้าย การจัดโซนและการจำแนกสินค้าตามปริมาณการเข้าออก การพยากรณ์ที่จัดเก็บสินค้า กำหนดนโยบายการรับ/เบิกสินค้าและนโยบายการจัดเก็บสินค้าได้ เชื่อมต่อกับระบบ Handheld ทำธุรกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องประจำที่โต๊ะทำงาน

- จัดการใบรับสินค้า/ส่งสินค้า
- จัดการรับสินค้าและนับสินค้า
- จัดการระบบด้วยบาร์โค้ด
- จัดการการตรวจคุณภาพสินค้า
- จัดการค้นหาที่จัดวางสินค้าอัตโนมัติ
- จัดการค้นหาสินค้าที่ต้องการหยิบอัตโนมัติ
- จัดการระดับสินค้าปลอดภัยและจุดสั่งซื้อ
- ระบบจัดการเติมสินค้าระหว่างโซนสินค้าและคลังสินค้า 

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: support@vinfo.co.th
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499

Designed with ‌

HTML Builder